This is some serious Pixel Escalation #Nokia ! 41MP, damn!

  1 year ago    31 notes    Nokia  windows phone  Windows Phone 8  microsoft  photography  pixel escalation  
« Previous post Next post »
This is some serious Pixel Escalation #Nokia ! 41MP, damn!